Kihon Bokuto Waza

Kihon Bokuto Waza

1. Men, Kote, Do, Tsuki

2. Kote-Men

3. Harai-Men

4. Hiki Do

5. Men, Nuki-Do

6. Kote, Suriage-Men

7. Debana Kote

8. Men, Kaishi-Do

9. Uchiotoshi-Men  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.