Créer un site internet

52nd All Japan Kendo Championships Finals

This is my favorite video clip of the 52nd All Japan Kendo Championships.
-Finals
Harada Satoru(White) vs Suzuki Tsuyoshi(Red)

Kendo Championship tournament Japan 52nd samurai sword katana shinai bamboo bogu men tsuki kote gyakudo hachidan dan masters