Japan

P1060878

P1060878
  • Hirakawa Nobuo sensei, Kyoshi 8 Dan Kendo au Taïkaï de Kyoto 2013

Kendo Japan katana shinai bogu martial kata Art samourai hakama keiko gi

120923 - Demo Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata by Ozawa Sensei

120923 - Demo Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata by Ozawa Sensei
  • Démo faite par Ozawa Hiroshi Sensei du Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata de Fukushima durant le séminaire de Prague (Toru Giga Cup PRAGUE 2012)"

Kendo Japan samurai katana shinai bogu martial kata sabre Art samourai Japon fukushima toru giga prague ozawa sensei

La Fabrication d'un Bogu [2/2]

La Fabrication d'un Bogu [2/2]
  • Video about kendo's bogu manufacturing, found on http://sc-smn.jst.go.jp, via http://forum.cnkendo-da.com. Tite vidéo qui montre la fabrication d'un ...

Japan kumdo Kendo bogu armor

  • Durée : 240s

La Fabrication d'un Bogu [1/2]

La Fabrication d'un Bogu [1/2]
  • Video about kendo's bogu manufacturing, found on http://sc-smn.jst.go.jp, via http://forum.cnkendo-da.com. Tite vidéo qui montre la fabrication d'un ...

Japan kumdo Kendo bogu armor

  • Durée : 599s

52nd All Japan Kendo Championships Finals

52nd All Japan Kendo Championships Finals
  • This is my favorite video clip of the 52nd All Japan Kendo Championships. -Finals Harada Satoru(White) vs Suzuki Tsuyoshi(Red)

Kendo Championship tournament Japan 52nd samurai sword katana shinai bamboo bogu men tsuki kote gyakudo hachidan dan masters

  • Durée : 575s

The Empty Mind - Kendo at the Budokan

The Empty Mind - Kendo at the Budokan
  • This is part of the opening sequence of Kendo taken from The Empty Mind Documentary. It is mostly the 2003 All Japan Kendo Championship at the Budokan, ...

Kendo martial arts Japan sword samurai ïaïdo Budo

  • Durée : 124s