120923 - Demo Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata by Ozawa Sensei

Démo faite par Ozawa Hiroshi Sensei du Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata de Fukushima durant le séminaire de Prague (Toru Giga Cup PRAGUE 2012)"

Kendo kata Japan samurai katana martial Art samourai sabre Japon bogu shinai fukushima toru giga prague ozawa sensei