P1060878

Hirakawa Nobuo sensei, Kyoshi 8 Dan Kendo au Taïkaï de Kyoto 2013

Kendo Japan katana shinai bogu martial kata Art samourai hakama keiko gi