P1060878

Hirakawa Nobuo sensei, Kyoshi 8 Dan Kendo au Taïkaï de Kyoto 2013

gi keiko hakama bogu kata shinai samourai Art martial katana Japan Kendo